33. mateřská škola Plzeň, Kyšická 51, příspěvková organizace

Informace k GDPR

 

33.mateřské škola Plzeň, kyšická 51, příspěvková organizace, IČO 70940941, dále jen ,,škola" jako správce osobních údajů zpracovává údaje v níže uvedených případech.

Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky ID DS: c58mwez, emailem na adrese: brejchovapa@ms33.plzen-edu.cz nebo poštou na adrese: 33.mateřská škola Plzeň, Kyšická 51, příspěvková organizace, 312 00 Plzeň. Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popř. omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Jmenovaným pověřencem pro školu je Ing.Jiří Baumruk, tel.č. 378 032 207, email: baumruk@plzen.eu

Pro zajištění vedení dokumentace školy, v souladu s ustanovením § 28 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání  ( školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zpracovává škola o dětech následující typy údajů:

jméno, příjmení, rodné číslo, popř. pouze datum narození, nebylo-li rodné číslo dítěti přiděleno, státní občanství, místo narození, místo trvalého pobytu, popř. místo pobytu na území ČR podle druhu pobytu cizince, údaje o předchozím vzdělávání, datum zahájení vzdělávání ve škole, údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání ve škole, vyučovací jazyk, údaje o znevýhodnění dítěte, údaje o mimořádném nadání dítěte, údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných dítěti školou a o závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského poradenského zařízení, údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, datum ukončení vzdělávání ve škole.

Osobní údaje jsou rovněž zpracovávány při vedení následujících agend:

°přijetí ke vzdělávání, odklady školní docházky, sdělení o vzdělávání v cizině ( školský zákon)

°evidence úrazů v knize úrazů ( školský zákon, vyhl.č.64/2005 Sb.)

°vedení záznamu v třídní knize ( školský zákon)

°odhlášení ( školský zákon)

°posudky zdravotní způsobilosti ( škola v přírodě, výuka plavání...- školský zákon)

°omluva při nepřítomnosti ( školský zákon)

°stravování dítěte ( školský zákon, vyhl.č.107/2005 Sb.)

°prezentace školy ( oprávněný zájem školy, souhlasy se zpracováním osobních údajů)

°spojení se zákonnými zástupci dětí ( oprávněný zájem školy, souhlasy)

°žádost o zahájení a rozhodnutí o ukončení individuálního vzdělávání ( školský zákon)

°smluvní agenda školy, provozní agenda školy ( plnění smluv)

°pedagogická agenda a korespondence školy ( školský zákon)

°vedení personální a mzdové agendy zaměstnanců školy ( zákoník práce, ...)

°ekonomická agenda ( plnění právní povinnosti - např. zákon o účetnictví,...)

°další činnosti, které lze považovat za operace s osobními údaji ( např. prázdninový provoz, škola v přírodě, souhlasy se zpracováním údajů)

Výše uvedené údaje se dále v souladu s příslušnými právními předpisy mohou v některých případech předávat školskému poradenskému zařízení ( např. PPP), jinak pouze osobám, které svůj nárok prokáží oprávněním stanoveným školským zákonem nebo zvláštním zákonem ( např.Policie ČR, soudy, OSPOD).

Osobní údaje jsou uloženy po dobu stanovenou Spisovým a skartačním řádem školy.

Osobní údaje nebudou předávány do třetích zemích.

Při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování.

Dozor v oblasti ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů ( www.uoou.cz ).

 

 

Design by SITMP