33. mateřská škola Plzeň, Kyšická 51, příspěvková organizace

Řád školního stravování

 

Provozní řád školního stravování

 

33 mateřské školy Plzeň, Kyšická 51, příspěvková organizace

 

Telefon : 601 388 110

 

Provozářka: Sylva Slámová

           Email: slamovasy@ms33.plzen-edu.cz

 

Kuchařka:     Jaroslava Bartušková

 

 

Zásady provozu:

 

Provoz ŠJ se řídí vyhláškou č. 463 ze dne 23. 12. 2011, kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb. O školním stravování ve znění vyhlášky č. 107/2008 Sb., finančními normami a metodikou spotřebního koše.                                                                                                                                

Novým školním zákonem 561/2004 ve znění pozdějších předpisů, zákonem

O ochraně veřejného zdraví 258/2000,

Vyhláškou 602/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 137/2004 o hygienických požadavcích a zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných.

Nařízení Evropské Unie od 1. 1. 2006, 852/2004 O hygieně potravin, ES 178/2002.

Systémem HACCP.

Směrnicí č.1169/2011 EU – alergeny.

Vyhláška 107/2005 ke dni 1. 9. 2017 novela č. 210/2017 Sb.

Základní vyhlášky a předpisy jsou k dispozici u vedoucí ŠJ.

Změny v provozním řádu jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto spisu.

 

Jídelníček je sestavován na základě zdravé výživy a na základě dodržování spotřebního koše.

 

Výše stravného:

 

Finanční normativy pro jednotlivé kategorie se řídí vyhláškou 463 ze dne 23. 12. 2011, kterou se mění vyhláška 107/2005 Sb. O školním stravování, ve znění  vyhl.  č. 107/2008 Sb. Příloha č 2.

 

 

 

 

3-6let                                  FN               v rozmezí

 

Přesnídávka                         6,--              6,-- až 9,--        

Oběd                                 20,--            14,-- až 25,--        

Svačina                                  6,--              6,-- až 9,--

Na nápoje                              4,--              3,-- až 5,--

Celkem                              36,--            29,-- až 48,--

 

 

7 let                                     FN               v rozmezí   

Přesnídávka                       7,--                7,--    12,--

Oběd                                       21,--              16,-- až 32,--

Svačina                                  6,--                 6,-- až  10,--

Na nápoje                              4,--                 3,-- až    5,--

___________________________________________________________________

Celkem                                   38,--               32,-- až  59,--

 

Výše úplaty za školní stravování se rovná výši finančního normativu.

 

Kapacita kuchyně:   120 jídel

 

Provoz kuchyně: 6.15 – 14.45 hodin

 

Příprava stravy: strava se připravuje v kuchyni v budově v MŠ

 

Podávání stravy:    přesnídávka  8.30 –   9.00  hodin

                                              oběd  11.30 – 12.00   hodin mladší děti

                                                         12.00 _ 12.30   hodin starší děti

                                        svačina    14.15 – 14.45  hod.

 

 

 

Děti svačí ve svých třídách, protože mateřská škola nemá svoji jídelnu. Střídavě obědvají v dolní třídě. Starší děti se obsluhují samy, u dětí 3-5letých pomáhají zaměstnanci školy.

 

 

Pitný režim: celodenní, děti mají možnost se kdykoli napít.

 

Druhy nápojů: různé druhy čajů, ovocné nápoje, mléko, ochucené mléko, kakao, bílá káva, voda, atd.…

 

Ranní přesnídávky a svačiny jsou určeny k přímé spotřebě.

 

 

Kritické body

Kuchařka denně zaznamenává teplotu potravin při dohotovení, výdeji a plnění barelů. Zaznamenává, též teploty v chladících či mrazících zařízeních a ve skladu.

 

 

 Způsob platby stravného

 

 

  č. účtu ŠJ  102 38 311 / 0100

 

  1. příkaz k inkasu na Vašem účtu -   další měsíce bude z inkasa zpětně hrazena částka za projedené obědy (dle skutečné docházky dítěte)
  2. zaplacení v hotovosti v MŠ vedoucí ŠJ do 10. dne v měsíci

     záloha na stravné (červen) – v hotovosti poslední týden v srpnu, nebo      jednorázovým platebním příkazem z vašeho účtu poslední týden v srpnu, přeplatky jsou zaslány rodičům na účty (nebo v hotovosti v MŠ) v měsíci červenci.

Žádáme rodiče o zajištění dostatku finančních prostředků na účtu, aby nedocházelo k neproplaceným inkasním platbám.

 

 Podle zákona 561/2004 Sb. § 35 odst. 1d) při opakovaném nezaplacení stravného do uvedeného termínu lze rozhodnout po předchozím písemném upozornění zákonného zástupce dítěte o ukončení předškolního vzdělání dítěte v mateřské škole ředitelkou školy.

 

Přihlášení ke stravování:

 

Při zápisu obdrží zákonný zástupce přihlášku ke stravování, kterou vyplní a odevzdá spolu s přihláškou do MŠ ředitelce školy. Dítě je automaticky přihlášeno ke stravování podle denní docházky. Stravné se počítá zpětně podle skutečné docházky. Svátky a prázdniny jsou odhlášeny automaticky, pokud není provoz MŠ.

 

Omlouvání nepřítomnosti dítěte:

 

Předem telefonicky, mailem nebo ústně ve třídě, tentýž den nepřítomnosti do 8 hodin ráno na tel. 601 388 110, nebo na e-mail ŠJ  slamovasy@ms33.plzen-edu.cz, nebo osobně, z důvodu normování množství denní spotřeby potravin. V případě nemoci dítěte je rodič povinen nahlásit jeho zdravotní stav.

 

S provozním řádem školní jídelny jsou seznámeni rodiče vždy při zahájení nového školního roku. Je k dispozici rodičům v šatně mateřské školy.

 

 

Projednáno na poradě zaměstnanců dne 29. 8. 2018

 

Platný od 1. 9. 2018

 

 

 

 

 

 

 

Design by SITMP